Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dniu 25 maja 2018 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. W niniejszym dokumencie F.H.U Jan Pałka przedstawia w jaki sposób wdraża w/w przepisy w odniesieniu do danych osobowych swoich kontrahentów i ich osób ich reprezentujących.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych jest F.H.U. Jan Pałka z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 36b, 31-416 Kraków. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
F.H.U. Jan Pałka zbiera i przetwarza dane zgodnie z i na potrzeby prowadzonej działalności, w związku z oferowanymi i realizowanymi usługami. Są to dane kontaktowe i osobowe niezbędne do realizacji trwających i przyszłych umów, w tym również związane z jakością świadczonych usług oraz bezpieczeństwem ich realizacji. F.H.U Jan Pałka nie zbiera i nie przetwarza innych danych, które nie są konieczne do realizacji umowy. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym do realizacji umów na usługi oferowane przez F.H.U. Jan Pałka. Analogicznie znajduje to zastosowanie w przypadku umów zawartych pomiędzy F.H.U. Jan Pałka a Dostawcami.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
F.H.U. Jan Pałka przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:
a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania usług;
b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta;
c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
d) kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług;

Ponadto przetwarzanie jest niezbędne dla dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na F.H.U. Jan Pałka z tytułu zrealizowanych umów (np. zasady podatkowe, przechowania dokumentów i zapisów księgowych), jak również ze względu na realizacje zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym np. planowanie i organizacja pracy, raportowanie oraz przeprowadzanie analiz.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a) prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych usług własnych F.H.U. Jan Pałka w związku z umowami trwającymi oraz kontynuowanymi w przyszłości.
b) kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania zgody przez Ciebie wobec takiego przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:
a) podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją;
b) podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT;
c) organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy;

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji, gdy F.H.U. Jan Pałka jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach:

  • Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.
  • Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.
  • Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub nie wyrazisz zgody na dalsze przetwarzanie danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail na adres biuro@palkafhu.pl. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.

STRONA INTERNETOWA I PLIKI COOKIES
W celu optymalizacji treści dostępnych na stronie palkafku.pl, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies możesz kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Pozostanie na stronie palkafhu.pl, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w jej postanowieniach w przyszłości.
Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie wchodzić w życie z dniem jej opublikowania przez F.H.U. Jan Pałka

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@palkafhu.pl